අමතන්න

Icon

ලිපිනය

Main Office
Ruhunu Maha Kataragama Dewalaya,
Kataragama 91400, Sri Lanka
Icon

Hours

Monday - Saturday8:00 AM - 8:30 PM
mail us

Have a Question?
Drop Us a Line!