ප්‍රජා සේවා

ප්‍රජා සත්කාර

රුහුණු මහා කතරගම දේවාලයේ ප්‍රධාන කාර්යාලයට බැතිමතුන් පූජා කරන ආධාර මගින් විවිධ ප්‍රජා සත්කාරක සේවා ක්‍රියාත්මක වේ.