ඓතිහාසික රුහුණු මහා කතරගම දේවාලයේ

ප්‍රධාන කාර්යාලය

රුහුණු මහා කතරගම දේවාලයේ සියලු කටයුතු මෙහෙයවීම සිදු වන්නේ මෙම ප්‍රධාන කාර්යාලය හරහාය.

දේවාලයේ සාමාන්‍ය පරිපාලන කටයුතු, ඉඩම් පරිපාලන කටයුතු, පරිත්‍යාගය ලබා ගැනීම හා ලබා දීම, වාහන අවසරපත් නිකුත් කිරීම, මාධ්‍ය කටයුතු මෙහෙය වීම ආදි සියලු කටයුතු මෙම කාර්යාලය හරහා සිදු කරනු ලබයි.